Biblioteka w Gryfowie Śląskim polecaKatalog elektronicznyKurier Gryfowski - Numery archiwalne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski

§ 1
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  • okazać dowód osobisty,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
§ 2
 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
  • jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy Gryfów Śląski
   (wysokość kaucji określa się na 20 zł za jeden wolumin)
  • młodzież ucząca się – 15 zł za jeden wolumin
  • przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej aktualnej wartości książki),
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z Biblioteki winien poinformować o tym Bibliotekę co najmniej trzy dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie 1 roku zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.
§ 3
 1. Jednocześnie można wypożyczyć 3 książki.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania innych czytelników
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią ono szczególnie poszukiwane propozycje.
 5. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się TYLKO na miejscu.
 6. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
§ 4
 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itd..
§ 5
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni (do 10-krotnej wartości przy książkach szczególnie rzadkich i cennych).
 3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa również ich koszty.
 4. Biblioteka pobiera ponadto odszkodowanie w wysokości 2,00 zł za zniszczenie okładki foliowej.

§ 6
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 2 i 4 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,50 gr od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera opłatę w wysokości 1,00 zł.
 2. Czytelnik do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa ich koszty (koszt znaczka pocztowego).
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książki.
§ 7
 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
§ 8
 1. Przy bibliotece może działać koło przyjaciół biblioteki do którego mogą należeć wszyscy czytelnicy stosujący się do regulaminu koła

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia
i czytelnia
dla dorosłych:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
sobota (pierwsza i ostatnia)

(oprócz wakacji):
9.00-13.00
Tel.: 75 78-13-387

Oddział
Dziecięco-
Młodzieżowy:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
Tel.: 75 78-13-387