Biblioteka w Gryfowie Śląskim polecaKatalog elektronicznyKurier Gryfowski - Numery archiwalne

Autor: Donata Sienkiewicz

W Gryfowie biblioteka powstawała podobnie jak inne na Dolnym Śląsku. Tuż po wojnie istniały tu tylko prywatne wypożyczalnie książek. W 1949 roku – została zorganizowana zbiórka książek wśród mieszkańców miasta, która miała stanowić zalążek księgozbioru powstającej biblioteki. Nie przyniosła ona jednak spodziewanych efektów, ponieważ napływowa ludność nie miała zbyt wielu książek.

Na przełomie lat 1949/50 biblioteka otrzymała komplet opracowanych książek (500 egz.) z Ministerstwa Oświaty i oficjalnie rozpoczęła swoją działalność jako Miejska Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śl. Odtąd zaczęła systematycznie powiększać swoje zbiory. Na koniec 1950 roku jej księgozbiór wynosił już 1800 egz. Jedyna w latach pięćdziesiątych szkoła podstawowa nie posiadała własnej biblioteki, ze zbiorów biblioteki publicznej utworzono więc tu punkt biblioteczny. Niestety, do roku 1967, poza księgą inwentarzową, nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące działalności i obsady kadrowej placówki. Na podstawie rozmów z długoletnimi mieszkańcami miasta ustalono, że w tym czasie biblioteka kilkakrotnie zmieniała swój lokal (kolejno: ul. Świerczewskiego – obecnie Bankowa, ratusz, ul. Armii Czerwonej – teraz Kolejowa 2, ponownie ratusz – II p.). Kilka razy zmieniali się też jej pracownicy. Były to osoby bez przygotowania zawodowego, ich rola ograniczała się więc jedynie do gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów.

Z posiadanych dokumentów Powiatowej Biblioteki we Lwówku Śl. wynika, że w latach 1959-1960 kierownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryfowie była Józefa Śląska, po niej bibliotekę przejęła na okres jednego roku Bronisława Nowicka, a następnie (w latach 1961-1967) Jadwiga Ziemińska. Od 1 listopada 1967 r. przez dwa lata bibliotekę prowadziła Halina Dudarenko, która przekazała ją Halinie Warzesze, mieszkance Świeradowa (obecnie pracownikowi Grodzkiej Biblioteki w Jeleniej Górze). Pani Warzecha-Galas była pierwszym kwalifikowanym pracownikiem gryfowskiej placówki. W ciągu dwóch lat swojej pracy dokonała gruntownej selekcji książek, pierwszej od chwili powstania biblioteki. Ta selekcja znacznie uszczupliła stan zbiorów (z liczby 9040 do nowego inwentarza zostało przepisanych zaledwie 3245 egz.). Taki księgozbiór zastała 1 listopada 1970 r., tj. w dniu rozpoczęcia pracy, Donata Sienkiewicz – do teraz szefowa biblioteki (także z przygotowaniem bibliotekarskim).

historia biblioteki

To najstarsze zdjęcie zamieszczone w naszej kronice pochodzi z 1975 roku i przedstawia kilku członków Koła Przyjaciół Biblioteki. W środku – między paniami – stoi młodszy o ćwierć wieku Olgierd Poniźnik, dzisiejszy burmistrz Gryfowa.

Aż do 1974 r. Miejska Biblioteka w Gryfowie Śl. miała jednoosobową obsadę. W maju owego roku została przeniesiona z małych pomieszczeń ratusza do obecnie zajmowanego lokalu w budynku ZPO „Gryfex”, w którym mieścił się klub zakładowy, ale też służbowe mieszkanie, które z czasem w całości powiększyło metraż biblioteki. Poza udostępnieniem nowo wyremontowanych pomieszczeń, „Gryfex” przekazał księgozbiór zakładowy (1200 egz.) i zapewnił środki na zatrudnienie pracownika na pół etatu (finansował go przez 4 lata — do roku 1978). Przez krótki okres na tym etacie pracowała Emilia Chojnowska-Poniźnik, potem Bożena Wojciechowska-Oniszczuk. W tym czasie biblioteka, wzbogacona o zakładowy księgozbiór, liczyła już 8000 egz.

W roku 1975, w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i pow­sta­niem gmin, gryfowska biblioteka została przemianowana na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. Swoim zasięgiem zaczęła obejmować teren całej gminy. Dotychczasowa Gromadzka Biblioteka Publiczna w Uboczu, od chwili powstania mieszcząca się w budynku świetlicy wiejskiej, prowadzona już wtedy (i do dziś) przez Lucynę Pawluczyk, stała się jej filią. W roku 1978 dzięki staraniom (po cofnięciu etatu przez zakład) biblioteka otrzymała środki na zatrudnienie jeszcze jednego pracownika. Wtedy do pracy została przyjęta Elżbieta Kurec, dotychczasowy pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze, z wykształceniem bibliotekarskim. Zwiększona obsada kadrowa pozwoliła na zainicjowanie wielu nowych form pracy z czytelnikiem. Przy bibliotece powstało Koło Przyjaciół Biblioteki, któremu w początkowym okresie przewodniczył Olgierd Poniźnik, a następnie Krystyna Piórkowska (mieszkająca teraz na Florydzie).

historia biblioteki

Jedną z imprez organizowanych wspólnie z Kołem Przyjaciół był konkurs „Biblioteka bez tajemnic” (1976). W jury siedzą od lewej: Telesfora Czajkowska, Donata Sienkiewicz, Bożena Raubo, Krystyna Piórkowska, Bożena Wojciechowska.

historia biblioteki

Już wtedy biblioteka umiała zadbać o reklamę – obok plansz przy siedzibie placówki stoją (od lewej): Donata Sienkiewicz i Bożena Wojciechowska (dziś zatrudniona w gryfowskim oddziale banku PKO BP).

Przy bibliotece powstała Drużyna Harcerska im. Janusza Korczaka, aktywnie włączająca się w organizacją imprez promujących czytelnictwo i biblioteką. Z tego okresu (lata 1978-83) kronika biblioteczna odnotowała liczne konkursy czytelnicze, montaże poetyckie, inscenizacje baśniowe i kiermasze książek.

historia biblioteki

„Biblioteczni” harcerze kil­ka­krot­nie spo­ty­ka­li się w ple­ne­rze, by przy og­nis­ku po­śpie­wać so­bie i zjeść pie­czo­ną kieł­bas­kę (fot. obok). Ale po­tra­fi­li tak­że ścią­gnąć kom­plet wi­dzów do sa­li klu­bu „Gry­fex” na swo­je przed­sta­wie­nia.

alt

     Czytelnicy mieli okazją spotkać sią w bibliotece z dziennikarzami i pisarzami: Łucją Danielewską, Gerardem Górnickim, Marią Jarmolukowa, Alicją Niedźwiecką (fot. poniżej), Marianem Orłoniem, Marią Osiowską, Czesławem Ostańkowiczem, Anną Przemyską, Tadeuszem Strumffem, Haliną Wieczerską, Henrykiem Worcellem, Wiktorem Żeromskim.

historia biblioteki

Systematycznie powiększał się księ­go­zbiór bi­blio­te­ki, do te­go stop­nia, że za­czę­ło bra­ko­wać miej­sca w czy­tel­ni. Cias­no­ta po­miesz­czeń stop­ni­owo ogra­ni­czy­ła pro­wa­dze­nie form dzia­łal­noś­ci kul­tu­ral­nej i pro­mo­cyj­nej. Bib­lio­teka roz­po­czę­ła więc sta­ra­nia o ut­wo­rze­nie od­dzia­łu dzie­cię­co-mło­dzie­żo­we­go. Wią­za­ło się to z uzy­ska­niem do­dat­ko­wych po­wierz­chni i eta­tu na zat­rud­nie­nie pra­cow­ni­ka od­dzia­łu. Cele te uda­ło się osią­gnąć w paź­dzier­ni­ku 1986 r. Od­by­ło się uro­czys­te otwar­cie od­dzia­łu w obec­noś­ci władz miej­sco­wych (Ta­de­usza Po­dol­skie­go, Ol­gier­da Po­niź­ni­ka) i zas­tęp­cy dy­rek­to­ra WBP w Je­le­niej Gó­rze – Ewy Grzempy. Obo­wią­zki bib­lio­te­ka­rza dzie­cię­ce­go zos­tały po­wie­rzone Jo­lan­cie Ku­czyń­skiej, która do dziś pracuje z dziećmi i młodzieżą. Oddział, z wcześniej zajmowanych pomieszczeń, został przeniesiony w styczniu 1991 r. (wraz z Gryfowskim Ośrodkiem Kultury) do budynku, w którym mieści się do dziś.

historia biblioteki

W cyklu spotkań autorskich gościliśmy redaktorkę naczelną „Filipinki” (wówczas dwutygodnika) – Marię Osiowską, która w otoczeniu wiernych czytelniczek czasopisma uwiecznia się w naszej kronice (rok 1980).

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nastąpiły też zmiany kadrowe w wypożyczalni dla dorosłych. W roku 1983 Elżbieta Kurec odeszła do pracy w bibliotece szkolnej. Po niej przez krótki czas (około roku) pracowała Lilianna Niedużak (wyjechała na stałe do Paryża), a następnie, przez 3 lata, Anna Kądzioła (obecnie zamieszkała w Niemczech). W tym okresie nie odnotowano zbyt wielu imprez, właśnie z powodu zmian kadrowych, a później bibliotekarze zajęci byli przede wszystkim przygotowaniem księgozbioru i wyposażenia dla powstającego oddziału dziecięcego.

Od roku 1987 do dziś w dziale dla dorosłych pracuje Iwona Tatarczuk (poprzednio zatrudniona w Gryfowskim Ośrodku Kultury jako instruktor plastyki). Wciąż wzrastająca liczba czytelników i usług bibliotecznych doprowadziły w 1996 roku do zatrudnienia jeszcze jednego pracownika – Marzeny Wojciechowskiej, wcześniej redaktora „Kuriera Gryfowskiego” i instruktora teatralnego Gryfowskiego Ośrodka Kultury.

Biblioteka nie zaniedbała również czytelnictwa wiejskiego. W roku 1987 starania zmierzające do utworzenia filii w Rząsinach znalazły zrozumienie decydentów. Powstała nowa biblioteka z księgozbiorem liczącym ponad 3000 woluminów, którą od początku kieruje Jadwiga Miłan. Pierwszy lokal tej placówki mieścił się w budynku świetlicy wiejskiej.

historia biblioteki

Filia biblioteczna w Uboczu – powstawała – jako gromadzka – równolegle z gry­fow­ską. Od 25 lat niezmiennie prowadzi ją Lucyna Pawluczyk.

historia biblioteki

Placówka w Uboczu prowadzi również szereg imprez, głównie dla dzieci i młodzieży, którą zaprasza do aktywnego w nich współuczestnictwa. Na zdjęciu obok jeden z licznych konkursów, tym razem poświęcony „Dniu Ziemi”. Na następnej stronie zamieszczamy zdjęcie z uroczystego pasowania na czytelnika (1996).

historia biblioteki

Od 1996, staraniem władz lokalnych, biblioteka otrzymała nowe pomieszczenia w budynku szkolnym, w którym działa wraz z biblioteką szkolną.

historia biblioteki

Wigilia dla młodych czytelników, najbardziej aktywnych podczas organizowanych imprez. Wieczerza odbyła się w 1996 roku już w nowej siedzibie rząsińskiej biblioteki.

W roku 1991 dzięki uporowi przedstawicieli społeczności wiejskiej powstała kolejna filia — tym razem w Krzewiu Wielkim. Przez 2 lata prowadziła ją Teresa Wolska (obecnie pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfowie), jej następczynią była Bronisława Kunkiewicz. Od września 1997 r. placówkę tę prowadziła Jadwiga Miłan z Rząsin. Dziś we wszystkich bibliotekach pracuje łącznie 6 pracowników, pięciu z nich posiada kwalifikacje bibliotekarskie.

Mimo wyraźnego rozwoju gryfowskiego bibliotekarstwa i wielu osiągnięć pracowników, w marcu 1994 r. zapadła decyzja ówczesnych władz (burmistrzem był wtedy Jan Kowalski) o połączeniu biblioteki z Gryfowskim Ośrodkiem Kultury. Od 1 kwietnia tego samego roku placówka weszła w strukturę organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Nie pomogły uparte dążenia szefostwa biblioteki, wspierane przez dyrektora WBP – Mirosławę Jośko, zmierzające do przywrócenia poprzedniej samodzielności tej instytucji. Obawiano się, i słusznie, że utrata autonomii sprowadzi bibliotekę do roli działu ośrodka kultury, odmienna specyfika pracy może nie znaleźć zrozumienia u kierownictwa M-GOK-u, a tym samym zabraknie osoby umiejącej reprezentować sprawy biblioteki u władz lokalnych, które przyznając określone środki finansowe wpływają na rozwój podległych sobie placówek.

Biblioteka podejmuje różnorodne działania, by zachować swoją rangę w społeczności lokalnej. W ostatniej dekadzie nie zawsze dobra była jej kondycja finansowa. Zmieniające się władze miały różne podejście do roli bibliotek i czytelnictwa. Dzięki dużemu zaangażowaniu bibliotekarzy udawało się jednak rokrocznie powiększać zbiory. W budżecie miasta były zapewniane środki na ich uzupełnianie. Księgozbiór na koniec roku 1999 liczył ogółem blisko 50.000 egzemplarzy, w tym w placówkach wiejskich – blisko 20.000. Gryfowska biblioteka zbiera i udostępnia również czasopisma i kasety video (głównie z klasyką filmowa), a ostatnio rozpoczęła gromadzenie dokumentów elektronicznych, których na razie nie wypożycza czytelnikom. Równolegle z liczbą wypożyczeń z roku na rok zwiększa się też rzesza czytelników, przede wszystkim w bibliotece głównej. W ubiegłym roku ich liczba przekroczyła 2400, w tym na wsiach — 620. Sprzyja temu zarówno wielkość zbiorów, jak i ciągły, choć wciąż za mały w stosunku do potrzeb napływ nowości wydawniczych.

W pozyskiwaniu czytelników na pewno znaczącą rolę odgrywa działalność promocyjna i kulturalna bibliotek. Czytelnicy i mieszkańcy naszej gminy (zarówno młodsi, jak i starsi) mogli uczestniczyć w wielu imprezach organizowanych przez biblioteki. Do imprez przeprowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu, które zdobyły największe uznanie można zaliczyć m.in.:

historia biblioteki
historia biblioteki
historia biblioteki

Scena z „Metamorfoz” – z gitarą Kasia Jacukowicz, z mikrofonem – Judyta Markowska.

 • ponadlokalne konkursy recytatorskie poezji: K. I. Gałczyńskiego; M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (konkurs – 9.12.1993 – ten miał szczególną oprawę plastyczną i muzyczną – dobrze dobrana muzyka ze świetną grą na flecie Urszuli Ślusarz i na pianinie Małgorzaty Lenartowicz (fot. poniżej); jurorami byli dyr. WBP Mirosława Jośko i Franciszek Rossa z Regionalnego Centrum Kultury;
 • recytacje wierszy J. Tuwima z zabawną sceniczną interpretacją „Lokomotywy” (poza konkursem) wykonaną przez nastolatków i dwudziestoparolatków (fot. poniżej; stoją od lewej: Marzena Korpysa, Marta Miłan, Kasia Jacukowicz i Marzena Miłan) – 5.10.1994 r.
 • „Wiosna w poezji” – konkurs, który widzów wprowadził w wiośniany nastrój nadziei i radości
 • wieczór poetycko-muzyczny „U Bułata” – poświęcony Bułatowi Okudżawie z okazji jego 70 rocznicy urodzin (maj 1994 r.), który był ewenementem w gryfowskim środowisku; niektórzy z uczestników tej imprezy po raz pierwszy mieli bliski kontakt z twórczością tego wielkiego rosyjskiego poety i pieśniarza. Akompaniament do wykonywanych utworów przygotowały: Beata Byczko na pianinie i Urszula Ślusarz na gitarze. Twórczość Okudżawy (wiersze i pieśni)

  alt

  zaprezentowały – widoczne na zdjęciu – dwa pokolenia wykonawców: (Krystyna Markowska, Donata Sienkiewicz, Joanna Małoszczyk, Beata Byczko, Helena Kupińska, Marzena Staliś, Kasia Jacukowicz, Judytka i Magda Markowskie, Marta Miłan). Imprezę tę zaszczycił swą obecnością burmistrz Jan Kowalski i inni przedstawiciele władz i instytucji Gryfowa oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze;
 • „Metamorfozy miłości” – to jeszcze jeden romantyczny wieczór poświęcony miłości w poezji i piosence. W tej imprezie (maj 1995), z dobrą oprawą muzyczną Beaty Byczko, i tym razem, wystąpiła Krystyna Markowska z córkami, Donata Sienkiewicz, Marzena Staliś, Kasia Jacukowicz, Marta Miłan oraz nauczycielki: Ewa Niebieszczańska i Małgorzata Dróżdż oraz instruktorzy: Marzena Korpysa, Wojtek Kuznowicz i Adam Domino. Ta impreza, podobnie jak poprzednia, cieszyła się dużą popularnością. Obie zostały również zaprezentowane lubomierskiej publiczności podczas „Dni Lubomierza”.
 • konkursy literackie organizowane z okazji rocznic takich pisarzy, jak m.in.: K. I. Gałczyński, M.Pawlikowska-Jasnorzewska, A. Szklarski („Szlakiem przygód Tomka Wilmowskiego”), „Życie i twórczość Adama Mickiewicza” – zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy; turniej wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza odbył się na podobnych zasadach, a wszystkie imprezy odznaczały się wysokim poziomem wiedzy uczestników;
 • konkursy opowiadania baśni, ze swą baśniową scenografią i pomysłowymi strojami uczestników cieszyły się dużym aplauzem i zainteresowaniem najmłodszej widowni;
  Z myślą także o najmłodszych biblioteka przygotowała inscenizacje baśniowe: „O księciu Gotfrydzie”, „Porwanie choinek”, „W pracowni Mikołaja”, „Królowa Śniegu” (we współpracy z M. Korpysą, wówczas jeszcze instruktorem M-GOK), „Choinka z krainy bajek” i inne; wdzięczna dziecięca publiczność i ich gorące oklaski były nagrodą za wysiłek organizatorów;
 • imprezy okolicznościowe organizowane z okazji takich świąt, jak: Dzień Kobiet (najciekawszą była „Wbrew oponentom – kobietom święto” — na którą złożyły się piosenki, konkursy, skecze i scenki kabaretowe, przyjęte bardzo ciepło przez zgromadzone panie); Dzień Matki („Dla Ciebie, Mamo”), Dzień Babci i Dziadka rokrocznie organizowane przez Oddział Dziecięco-Młodzieżowy i filie w Rząsinach i Uboczu;

historia biblioteki

W baśniowej scenografii rozgrywała się akcja jednego z licznych przedstawień dla dzieci – pokazane na fotografii to „W pracowni Mikołaja” – Gryfów 1994.

historia biblioteki

8 marca stało się okazją do przedstawienia pt „Wbrew oponentom – kobietom święto”. W scence satyrycznej wystąpiły: Marzena Korpysa (z lewej) i Kasia Jacukowicz.

Mikołajki w Rząsinach organizowane przez Jadwigę Miłan niezmiennie od lat cieszą się dużą popularnością i liczną frekwencją (oprócz prezentów od św. Mikołaja rząsińskie dzieci mogą obejrzeć za każdym razem inne przedstawienie baśniowe).

historia biblioteki

U góry „Mikołajki 1991”, u dołu impreza z tej samej okazji dwa lata później – obie zorganizowane przez Jadwigę Miłan w Rząsinach

historia biblioteki
historia biblioteki

Uwspółcześniona wersja Czerwonego Kapturka na scenie świetlicy w Rząsinach – spektakl przygotowany przez J. Miłan, zagrany – jak zwykle – przez miejscową młodzież.

historia biblioteki

Podobnym powodzeniem w Gryfowie cieszą się jasełka przygotowywane dla dzieci przez Marzenę Wojciechowską i Jolantę Kuczyńską (fot. wyżej);

historia biblioteki

Dzieci – laureaci w konkursie plastycznym „Ziemia jest naszym domem” z dyplomami i nagrodami za najciekawsze prace, które prezentowane byty w holu ratusza. Z przodu Marysia i Jaś Ślusarzowie, z tyłu (od lewej) Katarzyna Napieralska, Karolina Sobucka i Natalia Ojewska (5.06.1994 r.)

historia biblioteki
 • konkursy wiedzy: „Gryfów – moje miasto” (organizowane w ramach obchodów Dni Gryfowa), „Ziemia jest naszym domem” (konkurs ekologiczny), „Znam swój region” – quiz o ziemi jeleniogórskiej;
 • wystawy: „Gryfów w starej fotografii” – na której zostały zaprezentowane fotografie od lat gromadzone w bibliotece; „Gryfowscy twórcy” – prezentacje malarstwa Eugenii Myssak, tkaniny artystycznej Elżbiety Mikoś, rzeźby Mariana Świeżego i malarstwa Dariusza Zatońskiego — obaj na zdjęciu – (wystawa zainicjowana i zorganizowana w Gryfowie po raz pierwszy przez bibliotekę 10 maja 1992 r.). Obie ekspozycje obejrzeli goście z Danii i Niemiec (przedstawiciele miast Lemvig z Danii i Bischofswerda z Niemiec kilkakrotnie gościli w bibliotece); „Motywy sienkiewiczowskie w ekslibrisie” i „Motywy teatralne w ekslibrisie” z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki.
 • konkursy plastyczne: dwukrotnie pod hasłem „Moja ulubiona postać baśniowa” – (prace eksponowano w holu ratusza i sali widowiskowej M-GOK oraz w bibliotece zaprzyjaźnionego z Gryfowem miasta Lemvig w Danii); konkurs ekologiczny „Ziemia jest naszym domem”, zorganizowany we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w obecności przedstawicieli władz samorządowych, nauczycieli i rodziców, a jej oprawę przygotowali Marzena Staliś i Wojtek Kuznowicz. Bardzo ciekawe i barwne prace dzieci przez kilka miesięcy zdobiły dolny korytarz M-GOK. Warto zaznaczyć, iż biblioteka dwukrotnie gościła członków delegacji duńskiego miasta Lemwig, z którym Gryfów ma podpisaną umowę o partnerstwie. Z okazji ich pobytu zorganizowaliśmy m. in. wystawę dziecięcych prac plastycznych, inscenizację na podstawie baśni Andersena „Dziewczynka z zapałkami”, w którą wcieliła się Marta Miłan (zdjęcie poniżej), jak również zaprezentowaliśmy zbiory o Danii i książki duńskich pisarzy.

historia biblioteki
historia biblioteki

historia biblioteki

Na zdjęciu powyżej przed­sta­wi­cie­le władz z Lemvig (pierwsza wizyta – 17.05.1992 r.) z za­in­te­re­so­wa­niem oglądają grę M. Miłan jako dziewczynkę z za­pał­k­ami. Obok kie­row­nicz­ka bib­lio­te­ki opo­wia­da pe­da­go­gom z Lem­vig (to już dru­ga wi­zy­ta – 28.10.92 r.) o działalności placówki. Duń­czy­cy mie­li wie­le py­tań do­ty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia kul­tu­ry w Gry­fo­wie i wy­ra­zi­li chęć na­wią­za­nia współ­pra­cy mię­dzy bib­lio­te­ka­mi obu miast. Efek­tem tej współ­pra­cy by­ła wys­ta­wa prac plas­tycz­nych dzie­ci gry­fow­skich w bib­lio­te­ce w Lem­vig

Imprezy organizowane w ramach obchodów „Dni Gryfowa” to m.in. „Gryfów – moje miasto” oraz konkurs na opowiadanie i fraszką. Wśród dzieci fraszki najlepiej układały: Eleonora Domaradzka (Jedni tęsknią do Gdańska, drudzy do Krakowa, a ja wciąż tęsknię do swego Gryfowa. Bo chociaż to „grajdół”, że brakuje słów, kto nie lubi swego miasta, to żegnaj, bądź zdrów) i Marcin Wilczyński (Kochanowski miał Czarnolas, Chopin – Żelazową Wolę, choć nasz Gryfów jest mniej znany – ja go bardziej wolę). Ostatnio przygotowany blok imprez poświęcony był 195 rocznicy urodzin i 125 – śmierci Hansa Christiana Andersena. Składały się nań: konkurs o życiu i twórczości bajkopisarza, konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z baśni Andersena” oraz inscenizacja „Dzień dobry, panie Andersenie”, do której muzykę opracowała Beata Byczko, a piosenką tytułową zaśpiewała Agnieszka Redźko, instruktorka M-GOK.

historia biblioteki

Calineczka, Królowa Śniegu i Brzydkie Kaczątko (a z tylu mały Andersen) – to niektórzy bohaterowie przedstawienia opartego na motywach najbardziej znanych utworów duńskiego bajkopisarza (13 kwietnia 2000 r.)

Gryfowscy bibliotekarze organizowali też festyny dla dzieci i młodzieży. Przy współpracy z instruktorami M-GOK: Marzeną Korpysą, Marzeną Staliś i Wojtkiem Kuznowiczem, w czerwcu 1995 r. odbył się festyn „Witajcie wakacje” z happeningiem plastycznym, teatrzykiem kukiełkowym, inscenizacją baśniową, wieloma konkursami i zabawami oraz loterią fantową, z której dochód (ponad 500 zł) został przeznaczony na zakup książek.

„Festyn Hobbystyczny” zorganizowany został z myślą o domowych hodowcach i kolekcjonerach. Przybyło wielu właścicieli swoich ulubieńców oraz hobbystów z kolekcjami (kamieni, znaczków, etykiet, lalek itp.) Przez pracownika Schroniska dla Małych Zwierząt została przeprowadzona aukcja, podczas której małe czworonogi znalazły nowych właścicieli. Porad weterynaryjnych udzielał kierownik gryfowskiej lecznicy dla zwierząt. Atrakcją tego festynu była Grupa Pławna 9 z liderem Dariuszem Milińskim. Gigantyczne akwarium z różnobarwnymi rybami tworzyli „na żywo” równie „kolorowi” plastycy tej grupy. Odbyło się wiele konkursów i zabaw. Dużym powodzeniem cieszyła się również loteria fantowa i kiermasz książek przeznaczonych głównie dla hobbystów i kolekcjonerów.

historia biblioteki

„Festyn hobbystyczny”. Na zdjęciu po lewej Jadwiga Miłan i Lucyna Pawluczyk prowadzą kiermasz. Po prawej zaś Dariusz Miliński z Grupy Pławna 9 podczas konstruowania „akwarium ” na tym samym festynie.

Z inicjatywy Biblioteki powstał Klub Literacki „Metafora” skupiający osoby piszące nieprofesjonalnie, zamieszkałe na terenie gminy i okolicznych miejscowości. Bibliotece zależało na promowaniu lokalnych twórców i zachęceniu wszystkich osób utalentowanych pisarsko. Klub aktywnie działał przy bibliotece od maja 1995 do stycznia 1998. Z tego okresu pamiętamy bardzo ciepło przyjęte przez widzów wieczory poetycko-muzyczne.

Pierwsze inauguracyjne prezentacje zbiegły się z jubileuszem 45-lecia Biblioteki, które uroczyście obchodzono 20 października 1995 r. Swoje wiersze zaprezentowali przy tej okazji: Elżbieta Śnieżkowska-Bielak (nauczycielka z Biedrzychowic — mieszkanka Gryfowa), jej córka Joanna Bielak – studentka, Marta Boczek – uczennica LO w Gryfowie, Marzena Korpysa-Wojciechowska (bibliotekarka), Joanna Małoszczyk (pielęgniarka z Gryfowa), Sławomir Miazga (student z Gryfowa), Janina Skórka-Szyc (była bibliotekarka z Rębiszowa, obecnie zamieszkała w Cieplicach), jej syn Waldemar Skórka, Anna Spyrka z Lubomierza, Mirosław Tyc z Gryfowa.

historia biblioteki

Takie były początki „Metafory” – spotkania przy stoliku, literackie dysputy...

Poetki gryfowskie napisały okolicznościowe wiersze o bibliotece. Osobom zgromadzonym na uroczystości spodobał się wiersz Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak

Na jubileusz książnicy gryfowskiej Anno Domini 1995:

Kto jest w księgach rozkochany, a w gród stary nasz przybędzie
Niech fantazji nie folguje, lecz w książnicy cnej zasiądzie.

Ksiąg wszelakich tu bez liku, mądrych niewiast wianek
Spotka Cię tu, czytelniku, silą miłych niespodzianek.

A gdy do ksiąg zasiąść pragniesz, taksie w ich stronice wczytasz,
Że gdy wieczór spłynie snadnie, księżyc Ci zakrzyknie – Witaj!

Wiedz, książnica ta sławetna dba o dusz rozrywki godne.
Tu poezją Cię zniewolą panny słodkie, a nadobne.

Wieczór lampy pozapalał, a tu płynie srebrna, gwiezdna
Lśniąc i błyszcząc słowem z dala Pani wszelkich sztuk - Poezja.

Nad tym wszystkim we dnie, w nocy przez ostatnie dni i lata
Czuwa strzegąc ksiąg swych mocy – białogłowa cna – Donata

Oraz wiersz Marzeny Korpysy-Wojciechowskiej:
Biblioteko ty gryfowska, toniesz cała w kwiatach
Powiedz, jak się czujesz dziś po 45 latach?

Biblioteko ty gryfowska, przybytku kultury
Jakże smutno wyglądają odrapane twoje mury.

Cale te 40 lat i pięć na dodatek
Nie były ci takie chude, jako te ostatnie.

Dziś Żelazna Lady trzyma w szachu ten przybytek
Lecz dostaje od władz miasta coraz nowy w nosa prztyczek

Terrorystkąją nazwali, pozbawili łask
Teraz, gdzie się nie obróci, drzwi usłyszy trzask.

Biblioteko ty gryfowska, coraz ciężej dziś ci być
Potrzebujesz ty sponsora, by przedłużyć życia nić.

historia biblioteki

Z okazji 45-lecia biblioteki dorobiliśmy się nawet własnego exlibrisu — zresztą, po raz drugi (pierwszy w latach 70. wykonał gryfowski plastyk, nieżyjący już Ireneusz Kornaszewski). Prezentowany obok exlibris zaprojektowała i wykonała Marzena Staliś, autorka scenografii wielu naszych imprez.

Także tę imprezę uświetniła oryginalna i nastrojowa scenografia Marzeny, wzbo­ga­co­na op­ra­wą mu­zycz­ną (po­ez­ja śpie­wa­na w wy­ko­na­niu Krys­ty­ny Mar­kow­skiej z cór­kami: Ju­dy­tą i Mag­dą przy akom­paniamen­cie Be­aty Bycz­ko). Uro­czys­tość zasz­czy­ci­ły swą obec­noś­cią wła­dze Gry­fo­wa: bur­mistrz Rysz­ard Resz­ke, zas­tęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go Ra­dy Gmi­ny i Mias­ta, Sta­nis­ław Pa­li­wo­da, oraz przed­sta­wi­ci­ele za­przy­jaź­nio­nych bib­lio­tek z Mi­ros­ła­wą Joś­ko – dy­rek­to­rem WBP w Je­len­iej Gó­rze na cze­le, dłu­go­let­ni ak­tyw­ni czy­tel­ni­cy bib­lio­teki, byli bibliotekarze i inni zaproszeni goście (Barbara Łagońska i Maria Suchecka) — jeleniogórskie dziennikarki).

historia biblioteki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta, Stanisław Paliwoda, wręcza nagrody bibliotekarkom – Lucynie Pawluczyk (stoi za wiceprzewodniczącym), Jolancie Kuczyńskiej (w głębi), Iwonie Tatarczuk i Bronisławie Kunkiewicz.

Kolejną imprezą była promocja tomiku wierszy „Dokąd..”. – członków Klubu Literackiego „Metafora” zorganizowana w Bibliotece w marcu 1996 r. Ten debiutancki zbiorek został wydany staraniem kierownika biblioteki Donaty Sienkiewicz. Każdy z autorów zaproponował do druku utwory, które uważał za najlepsze. Impreza zamieniła się w biesiadę literacką. Teksty czytali nie tylko debiutanci, ale również członkowie zgorzeleckiego Klubu Literackiego „Inspiracje”, którzy zostali zaproszeni na uroczystość ze swoim prezesem Marianem Szałeckim na czele. Miłym akcentem tej imprezy była poezja śpiewana oraz scenki satyryczne Dokąd, czyli jak to z Metaforą było... – w wykonaniu Marzeny Korpysy i zaprzyjaźnionych z „Metaforą”: Marzeną Staliś i Agnieszką Łabuz. Zbiorek „Dokąd...” mógł się ukazać dzięki finansowemu wsparciu gryfowian. Podczas tej promocyjnej uroczystości była okazja złożyć im za to serdeczne podziękowania.

historia biblioteki

Uroczysta promocja tomiku „Dokąd...”, na który złożyły się wiersze członków „Metafory”. Było to pierwsze wydawnictwo, które ukazało się pod auspicjami bilbioteki. Na imprezie dopisali goście, m.in. (od lewej): Szymon Młynarczyk (przewodniczący RGiM), Olgierd Poniźnik, Józef Konrad Przybyła (szef „Fosforów”), Mirosława Jośko (dyrektor WBP) i Ewa Grzempa (instruktor WBP).

historia biblioteki

„Nostalgia” – tak zatytułowany był wieczór poezji Zuzanny Bardzel – członkini gryfowskiej „Metafory” z Rakowic (na zdjęciu obok) — zorganizowany w jesiennej scenerii 18 października 1996 r. W styczniu następnego roku swoje utwory zaprezentowała z kolei Joanna Małoszczyk. Oba spotkania uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu Beaty Byczko i Krystyny Markowskiej oraz świetna dekoracja Marzeny Staliś i Wojciecha Kuznowicza. Wszyscy oni od lat współpracują z biblioteką podczas organizacji znaczniejszych imprez. Sławomir Miazga — jeszcze jeden z członków „Metafory” – miał okazję przedstawić swoje wiersze (z recytatorską pomocą Marzeny Korpysy i Mirosława Tyca) w pierwszy dzień wiosny 1997 roku. Jego wieczór został wspaniale ubarwiony koncertem muzycznym mieszkanki Gryfowa – Urszuli Ślusarz. Jej grze na flecie towarzyszyły na pianinie siostry z Gruzji: Eka i Nana Tatanaszwili. Oryginalną dekoracje, i tym razem wykonał Wojciech Kuznowicz. Wszystkie te spotkania swoją obecnością zaszczycali przedstawiciele władz miasta, Wojewódzkiej Biblioteki Publicz­nej oraz członkowie zaprzyjaźnionego Klubu „Inspiracje” ze Zgorzelca (z Marianem Szałeckim). Publiczność żywo i ciepło odbierała prezentacje utworów gryfowskich wykonawców.

historia biblioteki

Joanna Maloszczyk, pielęgniarka ze szpitala gryfowskiego, w wolnych chwilach para się malarstwem i poezją. Jej wiersze też znalazły się w tomiku „Dokąd”, a autorka zaprezentowała te i inne osobiście na wieczorze autorskim, podczas którego zyskała duże uznanie publiczności swymi interpretacjami. Po tym gryfowskim debiucie pani Joanna odbyła jeszcze kilka spotkań poetyckich w innych miastach.

Jeszcze jeden wieczór poetycki pod nazwą „Poetą się jest — poetą się bywa” został zorganizowany 20 czerwca 1997 roku. W programie wieczoru uczestnicy mówili o swoich poetyckich fascynacjach i inspiracjach. Zapre­zentowali też utwory poetów znanych i nieznanych oraz własne. Starali się zachęcić zebranych widzów do własnych poszukiwań i prób poetyckich.

Drugim zbiorkiem poezji, wydanym przez bibliotekę w końcu 1997 r., także dzięki wsparciu darczyńców, głównie z Gryfowa, był wybór wierszy Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak „Aluzje do serca”. Promocja tego tomiku odbyła się 5 grudnia. Gościły na niej władze miasta, z burmistrzem Ryszardem Reszke na czele, oraz koleżanki i koledzy po piórze z klubu zgorzeleckiego i jeleniogórskiego. Autorka prezentowała swoją twórczość na tle dekoracji wykonanej, jak poprzednio, przez Marzenę Staliś i Wojciecha Kuznowicza, a przerywniki muzyczne były dziełem Beaty Byczko.

alt

Wieczór autorski Sławomira Miazgi, obecnie studenta Politechniki Wrocławskiej, uświetniły koncertem: Urszula Ślusarz (z prawej) grająca na flecie, której akompaniowały na pianinie siostry Eka i Nana Tatanaszwili.

historia biblioteki

Impreza ta była ostatnią wspólnie zorganizowaną imprezą z Klubem Literackim „Metafora”. Z różnych powodów spotkania członków klubu przestały odbywać się systematycznie. Wygasł pierwotny entuzjazm owocujący dotąd tak ciekawymi i dobrze odbieranymi przedsięwzięciami. Wciąż jeszcze niektórzy gryfowscy poeci towarzysko odwiedzają bibliotekę (zapraszani są m.in. na wigilie i inne uroczystości organizowane w czytelni) a niekiedy też współpracują przy organizacji imprez. Być może pojawi się nowy zapał organizacyjny i reaktywuje się działalność Klubu.

Na zakończenie imprezy pn. „Poetą się jest – poetą się bywa”, jej organizatorzy zrobili sobie pamiątkowa fotografię z Olgierdem Poniźnikiem i Barbarą Szuniewicz, członkiem Zarządu Gminy i Miasta.

historia biblioteki

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, nauczycielka z Biedrzychowic, zachwyciła miłośników poezji swymi lirycznymi wierszami, pełnymi głębokich metafor i miłosnych uniesień. Publiczności spodobał się klimat poezji uprawianej przez panią Elżbietę, a scenografia Marzeny Staliś nie tylko oddawała nastrój wierszy, ale wręcz wpisywała się w ich wieloznaczność i podteksty. „Aluzje do serca” były drugim przedsięwzięciem wydawniczym biblioteki i — jak na razie — ostatnim. Może z braku poetów?


Do ważniejszych działań biblioteki w ostatnim okresie zaliczyć można zakup wysokiej jakości sprzętu komputerowego i uroczyste otwarcie centrum informacji komputerowej (czerwiec 1997). Niestety, włamanie i kradzież sprzętu komputerowego uniemożliwiły zamysł ogólnej dostępności Internetu dla mieszkańców miasta i gminy w bibliotece. Ponownie kupiony sprzęt, o jeszcze wyższych parametrach, należało odpowiednio zabezpieczyć przed kradzieżą, co w warunkach gryfowskiej biblioteki pozbawia osoby odwiedzające bibliotekę możliwości korzystania z Internetu.

Na progu nowego tysiąclecia biblioteka – jubilatka stoi przed nowymi wyzwaniami. Za najważniejsze – by nie pozostać w tyle za innymi, coraz bardziej zbliżającymi się do poziomu europejskiego – uznać trzeba automatyzację procesów bibliotecznych. Ambicją gryfowskiej biblioteki jest więc rozpoczęcie tworzenia komputerowych baz danych jeszcze w 2000 roku. Chcemy być prawdziwym ośrodkiem informacji, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł szybko uzyskać odpowiedź na interesujące go tematy, nie tylko z materiałów wydanych drukiem. Będziemy także zmierzać do zapewniania coraz nowocześniejszych form kulturalnej rozrywki, jak również promocji biblioteki i jej zbiorów w mediach lokalnych i ponadlokalnych. Pracownikami biblioteki, która chce nosić miano nowoczesnej, muszą być profesjonaliści w pełni wyposażeni we właściwe kompetencje niezbędne do wykonywania tego zawodu - wykształcenie oraz powołanie.

historia biblioteki

Widzimy dużą szansę dalszego rozwoju gryfowskiej biblioteki. W grudniu 1999 r. jednogłośnie przyjęta została uchwała o rozłączeniu biblioteki z ośrodkiem kultury. Obecne władze (z burmistrzem Antonim Lewkowiczem) wykazały zrozumienie dla roli,jaką odegrały biblioteki w podnoszeniu poziomu intelektualnego mieszkańców. Na kwietniowej Sesji Rady Gminy i Miasta został zatwierdzony nowy statut, który pozwoli nana autonomiczną działalność biblioteki, jak również wyzwoli w bibliotekarzach większą motywację i entuzjazm do dalszej pracy oraz podejmowania nowych wyzwań stojących przed bibliotekarstwem. Swój jubileusz biblioteka zaznacza wydaniem ekslibrisu, informatora, historii swego 50-lecia oraz wystawę kronik biblioteki, fotografii i innych dokumentów znaczących jej wieloletnią działalność.

historia biblioteki

U góry uroczystego otwarcia pracowni komputerowej 20 czerwca 1997 r. dokonują: Ryszard Reszke – burmistrz (przecina wstęgę) i Szymon Młynarczyk – szef rady. Po prawej Olaf Fornal,którego pomoc okazała się nieoceniona na etapie uruchamiania centrum informatycznego.

historia biblioteki

U góry załoga Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w komplecie (w roku jubileuszu). Od lewej stoją: Lucyna Pawluczyk (filia w Uboczu), Iwona Tatarczuk (gryfowska wypożyczalnia dla dorosłych), Jadwiga Miłan (filie w Rząsinach i Krzewin), Marzena Wojciechowska (czytelnia gryfowska), Jolanta Kuczyńska (oddział dziecięco-młodzieżowy w Gryfowie). Przed załoga siedzi ich kierowniczka – Donata Sienkiewicz. U dołu pracownice sfotografowały się w czytelni.

historia biblioteki
historia biblioteki

Na zdjęciu u góry Jolanta Kuczyńska obsługuje młodych czytelników w oddziale dziecięco-mlodzieżowym, istniejącym od 1986 roku.Z wydzielonego dla tej grupy wiekowej księgozbioru korzysta blisko 500 młodych czytelników.
Na dole Donata Sienkiewicz w nowo urządzonym gabinecie, wyremontowanym z okazji jubileuszu placówki (i zarazem 30-lecia nieprzerwanej pracy w bibliotece gryfowskiej)

historia biblioteki

Na okoliczność rozłączenia biblioteki z M-GOK-iem Marzena Wojciechowska wraz z szefową popróbowały zmierzyć swe siły z poezją, pisząc wiersz żartobliwy pt. „O symbiozie – ku zgrozie!”

Kilka razy z rzędu
W mrokach urzędu
Powstała myśl niesłychana
W skutkach opłakana

Biblioteke do M-GOK-u
Przyłączali – przyklejali
Chociaż nikt pojęcia nie miał
Jak tą farsę ciągnąć dalej

Trudzili się i biedzili
Wielcy gryfowskiego świata
By wynikła z tego
Jak najmniejsza strata

Biedna biblioteka
W strukturze kultury
Walcząc o swą przyszłość
Stępiła pazury

Morał z tego taki
Dla miasta włodarzy
Niechaj taki pomysł
Już Wam się nie zdarzy

Szczególnie serdeczne podziękowania należą się: Marzenie Staliś i Wojtkowi Kuznowiczowi - za nieustającą, trwająca latami aktywność przy oprawach plastycznych imprez i tomików poezji; Beacie Byczko, Urszuli Ślu­sarz, Krystynie Markowskiej wraz z córkami Judytą i Magdą, Kasi Jacukowicz, Ewie Niebieszczańskiej, Helenie Kupińskiej, Małgorzacie Dróżdż, Adamowi Domino - za oprawę muzyczną imprez; Miroslawowi Tycowi, Elżbiecie Śnieżkowskiej-Bielak i jej córce Joannie, Joannie Małoszczyk, Janinie Skórce-Szyc, Waldemarowi Skórce, Sławomirowi Miazdze, Marcie Boczek, Zuzannie Bardzel, Marcie Miłan - za piękne wiersze i recytacje; Marii Krzysiak i Agacie Pender wraz z ich uczennicami - za uszycie wielu pięknych strojów i dekoracji, oraz wszystkim innym przyjaznym bi­bliotece osobom, które służyły wsparciem finansowym lub swoim czasem.

Dziękujemy również pracownikom ośrodka kultury, dyrektorom i nauczycielom szkół i przedszkoli, którzy chętnie włączali się do współpracy w inicjowanych przez biblioteki formach działalności, jak również zapraszali bibliotekarzy do współpracy w imprezach przez siebie organizowanych.Władzy samorządowej, dzięki której biblioteki mogą funkcjonować na naszym terenie (bez zmniejszania stanu posiadania), a bibliotekarze znajdować zatrudnienie - kierujemy wyrazy wdzięczności, prosząc przy okazji, by i w przyszłości o nas nie zapominały.

Pani Mirosławie Jośko, długoletniej dyrektorce Wojewódzkiej (obecnie grodzkiej) Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze, należą się słowa szczególnej życzliwości za wspieranie naszych inicjatyw i pomoc w rozwiązywaniu problemów z którymi borykaliśmy się w ostatnim dziesięcioleciu.

Dziękujemy naszym stałym i wytrwałym czytelnikom, ponieważ bez nich biblioteki nie byłyby potrzebne (o sponsorach, darczyńcach i pozostałych wspierających nas od lat mieszkańcach nie zapominając). Nasi najaktywniejsi, długoletni czytelnicy: Jan Bokszczanin, Zbigniew Dzikowicki, Mieczysława Góralska, Barbara Jankowiak, Janina Kac-przak, Maria Kartasińska, Henryk Kartasiński, Barbara Kostrakiewicz, Franciszek Kowalski, Leokadia Lewandowska, Danuta Łysiak, Ryszard Miazga, Ryszard Nowicki, Joanna Paśko, Anna Raczkowska, Bożena Raubo, Helena Strent, Danuta Sudnicka, Krystyna Śmieszek, Maria Tabacharska, Ewa Żabska.

Na długo w pamięci bibliotekarzy gryfowskich pozostaną ich wierni czy­telnicy i wiele ciekawych rozmów z nimi. Należą do nich już nieżyjący: Czesław Broniszewski i Antoni Odyniec (nasi najwięksi, rozmiłowani w lekturze dyskutanci) oraz Janina Pawluczak, Maria Praszyńska, Czesław Sioch, Michał Stępień, Tadeusz Wroński i Anna Zawadzka.

Gryfów, maj 2000

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia
i czytelnia
dla dorosłych:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
sobota (pierwsza i ostatnia)

(oprócz wakacji):
9.00-13.00
Tel.: 75 78-13-387

Oddział
Dziecięco-
Młodzieżowy:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
Tel.: 75 78-13-387